Van de geboorte tot de recyclage: de ecobalans van de ID.3

In elke levensfase van een voertuig wordt CO2 uitgestoten. Hoeveel dat precies is, verraadt de ecobalans. Op weg naar een CO2-neutrale mobiliteit hebben we de productie van de ID.3 geoptimaliseerd met het oog op het beperken van de CO2.

Grondstoffen, een ID.3 en windturbines

Een autoleven en zijn impact op het milieu

De uitdaging: om een CO2-geoptimaliseerde productie mogelijk te maken, moeten onze experts de uitstoot van CO2 uiterst precies berekenen. Ze worden hierin ondersteund door de ecobalans (Life Cycle Assessment). Met behulp van deze ISO-genormeerde methode analyseren ze onderdeel na onderdeel en komen ze te weten hoe een voertuig doorheen zijn hele levenscyclus het milieu beïnvloed, van de grondstoffenverwerving over de productie, assemblage en gebruik van het voertuig tot de recyclage van het materiaal. Daarbij worden uiteenlopende impactcategorieën onderzocht. Een daarvan is de uitstoot van CO2 en een klein aandeel van andere gassen, dat in zogeheten CO2-equivalenten wordt omgerekend. Dat is een maateenheid die de impact van alle drijfgassen op het klimaat vergelijkbaar maakt.

Illustratie van de ecolabalanskringloop

Hoe we duurzaamheid meetbaar maken

Voor elke vervaardigingsstap van een bouwonderdeel wordt de emissie ervan met speciale software op basis van gestandardiseerde gemiddeldenwaarden berekend. Voor bijzonder energie-intensieve vervaardigingsstappen zoals de productie van een batterij, zetten we bij de ID.31 in plaats van de gemiddeldenwaarden concrete data van elke leverancies in. Deze aanpak wordt ook specifieke ecobalans genoemd. Hij toont ons precies welk effect onze omgezette maatregelen hebben en dus hoe groot de hoeveelheid te compenseren CO2 daadwerkelijk is. De resultaten van de ecobalans worden door de TÜV Nord onafhankelijk gecontroleerd en gecertificeerd.

1Gebaseerd op de ID.3 Pro Performance 1ST Plus 150kW.

Onderdelen van de ID.3
Certificaat TÜV NORD: klimaatneutraal product

Gecertificeerd als ‘Klimaatneutraal product'

Nu we weten hoe hoog de uitstoot is bij de productie van de ID.3, gaan we nog een stap verder. Volkswagen garandeert met stelligheid dat de ID.3 met een CO2-neutrale1 eindbalans aan u wordt overhandigd. Want het onafhankelijke keuringsbureau TÜV NORD bevestigt dat de ID.3 bij de overdracht aan de klant een ‘klimaatneutraal product’ is. Bij de berekening wordt rekening gehouden met de CO₂-equivalenten van de hele toeleveringsketen evenals de productie en assemblage. Ook het transport naar dealers in heel Europa, de eerste batterijlading voor de overhandiging en de recyclage van het voertuig maken deel uit van deze berekening. De berekende uitstoot wordt door ons gecompenseerd. Enkel de uitstoot veroorzaakt door het verdere gebruik en onderhoud van het voertuig werd niet meegerekend. Ook de uitstoot van de recyclage van de hoogspanningsbatterij werd niet in rekening genomen, omdat de daaruit gerecycleerde grondstoffen de basis vormen voor de ecobalans van toekomstige batterijen.

1CO₂-uitstoot wordt bij Volkswagen, zo veel mogelijk, onmiddellijk vermeden en beperkt. Leveranciers worden daarom verplicht tot vermijden en verminderen. CO2-emissies die VW door verplichtingen in de leverketen niet kan vermijden of beperken, worden in vergelijkbare mate gecompenseerd door gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten.

1 Supply chain / 2 Production / 3 Logistics / 4 Initial charging high-voltage battery
1 Toeleveringsketen / 2 Productie / 3 Logistiek / 4 Eerste lading hoogspanningsbatterij

Uitstoot van CO2-equivalenten die nog niet vermeden werd in het kader van reductiemaatregelen

Wie met een ID.3 rijdt, staat overduidelijk verder

Opdat u van bij het begin met een betere CO2-balans dan die van een vergelijkbare verbrandingsmotor onderweg bent, doen we de CO2 bij de vervaardiging in de allereerste plaats dalen en vermijden aan de hand van verschillende maatregelen. Het gebruik van groene stroom, zowel bij de vervaardiging van de batterij als in de fabriek in Zwickau waar de ID.3 wordt gebouwd, behoort daartoe. Onvermijdbare CO2-uitstoot van de vervaardiging tot de overhandiging aan de klant die op basis van de specifieke ecobalans wordt berekend, compenseren we ten slotte met gecertificeerde projecten voor de bescherming van het klimaat. Ook dat wordt regelmatig door TÜV NORD gecontroleerd.


De vergelijking van verschillende ecobalansen doorheen de hele levenscyclus zal aantonen dat zelfs zonder de compensatie van de resterende CO2-uitstoot bij de vervaardiging de ID.3 nog altijd een CO2-voordeel heeft ten opzichte van een vergelijkbaar model met verbrandingsmotor. En dit niet alleen bij het opladen met groene stroom maar ook reeds bij het opladen met de gewone Europese stroommix1.

Elektrische mobiliteit biedt daarenboven de grootste mogelijkheid om de CO2-uitstoot in de gebruiksfase tot quasi nul te herleiden en dit voordeel drastisch te vergroten:
door doelgericht op te laden met groene stroom. De bescherming van het klimaat ligt dus ook in uw handen!

 

1Bij een geschatte levensduur van 200.000 km vergeleken met de Golf 8.

Het potentieel van de toekomst

De resultaten van de ecobalans van elektrische auto’s zijn slechts een momentopname. Ze beschikken nog over heel wat potentieel voor een verdere daling van de CO2-uitstoot over de hele levenscyclus. Enerzijds in de gebruiksfase door de toenemende uitbouw van hernieuwbare energie en anderzijds in het productieproces. Om die reden werken we nauw samen met onze leverancies, zodat we de resterende CO2-uitstoot door de inzet van groene stroom en gerecycleerd materiaal ook in de complexe toeleveringsketen steeds verder kunnen reduceren. De compensatie via gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten beschouwen derhalve als een onverwijlde maatregel en een stap op onze weg naar een uitstootvrije toekomst.