2.17.94.1, 2019-07-05 00:05:51

Wettelijke informatie.

Wettelijke informatie.

Deze website is ontworpen en wordt beheerd door de S.A. D'Ieteren N.V., 50 Maliestraat te B - 1050 Brussel, ingeschreven in het HR Brussel onder het nummer 120.62, TVA : BE 403.448.140. Fax : 02/536.56.17. Hierna D'Ieteren genoemd. Voor alle reclames/publiciteiten van D’Ieteren die naar deze website verwijzen, wordt D’Ieteren beschouwd als verantwoordelijke uitgever / adverteerder. Bankrekening nr. IBAN BE42 3100 1572 0554.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de presentatie, de inhoud, de merken en logos en alle informatie en gegevens weergegeven op de site van D'Ieteren, zijn beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van D'Ieteren en haar informatieleveranciers.

De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, en elk gebruik voor commerciële doeleinden, op welke wijze ook, van de website en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van D'Ieteren. Het is evenzeer verboden om deze informatie te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden.

De gebruiker erkent dat de website slechts bestemd is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Deze voorwaarden beogen niet de van toepassing zijnde wettelijke vereisten te ontduiken, noch de aansprakelijkheid van D'Ieteren uit te sluiten in de gevallen waar deze niet kan worden uitgesloten volgens de voormelde wettelijke bepalingen.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van D'Ieteren.

D'Ieteren behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten alle tijde aan te passen, mits de gebruikers hiervan via deze website of per E-mail op de hoogte gebracht worden.

D'Ieteren en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van D'Ieteren.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website, waaronder de gegevens voor de personalisering van deze site.

Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. Prijzen en voorwaarden onder voorbehoud van wijzigingen in het productieprocess. D'Ieteren wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. D'Ieteren behoud zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverd producten dienovereenkomstig te veranderen.

Alle informaties die via deze website worden verstrekt, zijn louter informatief bedeeld en houden geen verkoopaanbod van D'Ieteren productie in en kunnen de concessiehouders van het "VW" net niet binden. Deze informatic kan ten alle tijden worden aangepast, zonder voorafgaande kennisgeving noch verplichting. Transport en/of leveringskosten kunnen, indien nodig, aangerekend worden. Gelieve contact te nemen met uw "VW" dealer teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.

De gebruiker erkent dat D'Ieteren het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

Het is mogelijk dat deze Website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel puur informatief en D'Ieteren biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat D'Ieteren zich akkoord verklaart met de inhoud en D'Ieteren is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze ander website zou kunnen worden gemaakt.

De hierbovenvermelde omstandigheden kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Alle informatie over verwerking van persoonsgegevens vind je op :
www.dieteren.be/nl/privacypolicy   

Alle informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een kredietaanvraag vind je op :
www.vdfin.be/particulier/loginnl/nl/footer/privacy-notice.aspx  

D'Ieteren geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om aankondigingen te plaatsen op de website.

D'Ieteren wenst te benadrukken dat zij alleen een forum ter beschikking stelt waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten. D'Ieteren wijst uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af aangaande de inhoud van deze aankondigingen en hun gevolgen.

D'Ieteren geeft geen enkele garantie betreffende de diensten verworven of verkregen via de D'Ieteren internetdienst. D'Ieteren biedt slechts een forum waar geïnteresseerden elkaar kunnen ontmoeten.

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat D'Ieteren geen enkele verantwoordelijkheid heeft voor welke directe of indirecte schade ook (waaronder doch niet beperkt tot, exploitatieverlies, verloren winsten, besparingen of commerciële mogelijkheden), die zouden voortvloeien uit het gebruik van deze dienst door de gebruiker of derden, dan wel de onderbreking of stopzetting van deze dienst.

De gebruiker zal de website niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan derden of het imago van D'Ieteren, waaronder het invoegen van onjuiste of aanstootgevende informatie.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

image

Uitgebreide verantwoordelijkheid van de producent.

Onze inspanningen om het milieu te beschermen, stoppen niet wanneer de auto de productievestiging verlaat. De aandacht die we besteden aan de kwaliteit, de zuinigheid, de veiligheid en het gebruikscomfort van onze wagens, hechten we ook aan zijn milieu-impact over de hele levenscyclus, van de ontwikkeling en productie over het gebruik tot de uiteindelijke recyclage van afgedankte voertuigen.

Het is precies aan het einde van de levenscyclus van de wagen dat we ervoor moeten zorgen dat de versleten auto en zijn onderdelen niet gewoon blijven rondslingeren in de natuur, waar gevaarlijke substanties (zoals olie) kunnen lekken en het milieu kunnen schaden. De auto en de materialen waarvan hij is gemaakt, kunnen worden gebruikt om nieuwe producten te maken, waardoor we een 'gesloten-luseconomie' of 'circulaire economie' creëren. Zo besparen we niet alleen geld, maar zijn we ook minder afhankelijk van grondstoffen. En nog belangrijker: we beperken onze impact op het milieu.

image

Een tweede leven voor afgedankte producten.

Wilt u af van uw oude, versleten auto en wilt u tegelijk het milieu beschermen? Kom dan eens langs bij een erkende verdeler of servicepartner van Volkswagenen vraag naar de mogelijkheid om uw auto gratis in te leveren via onze leveranciers. Zo weet u zeker dat hij volgens de hoogste milieunormen wordt gerecycleerd.

Andere afgedankte producten die u bij ons kwijt kunt, zijn banden, elektronische toestellen, startbatterijen en draagbare batterijen, alsook accu's. Onze erkende verdelers nemen deze onderdelen terug in het kader van de terugnamedienst of verwijzen u door naar plaatsen waar u ze gratis kwijt kunt.

Volkswagen hecht veel belang aan de manier waarop vervangen of teruggenomen onderdelen en afgedankte voertuigen worden behandeld. Bij de selectie van onze dienstverleners voor afvalverwerking geven we dan ook de voorkeur aan ondernemingen die een maximaal hergebruik van alle materialen (afval en secundaire grondstoffen) verzekeren. Daardoor gaat slechts een minieme hoeveelheid afval naar het stort.

Recyclage.

Alle modellen van Volkswagen zijn gecertificeerd volgens de Europese richtlijn 2005/64/EC, die vereisten voor materialen, labeling van onderdelen en recyclagequota stipuleert. Dat betekent concreet dat de meeste materialen in een auto recycleerbaar zijn (minstens 85% van het gewicht van de auto) of als energiebron kunnen dienen (10%). Er blijft dus minder dan 5% van het gewicht van de auto over dat niet kan worden hergebruikt en doorgaans eindigt op het stort.

Wat betekent 'recyclage' precies?

Recyclage heeft in de eerste plaats betrekking op het hergebruik van afvalmateriaal dat te waardevol is om het zomaar te dumpen op een stort. Industriële productieprocessen maken meestal gebruik van 'primaire' grondstoffen, zoals ruwe aardolie, hout of ijzererts. Als het correct wordt verwerkt, kan afval deze primaire grondstoffen echter gedeeltelijk of volledig vervangen. Die benadering heeft tal van positieve effecten op het milieu, zowel direct als indirect. Het recycleren en hergebruiken van aluminiumafval vergt bijvoorbeeld 95% minder energie dan het produceren van aluminium op basis van de grondstof bauxiet. Dat is ook de reden waarom het niveau van hergebruik een cruciaal criterium is wanneer er ondernemingen worden gekozen om afval van onze servicepartners en onze productie te verzamelen en te verwerken.

Een voorbeeld daarvan is de verwerking van de banden die het servicenetwerk van Volkswagen verzamelt in het kader van het terugnamesysteem. Nog niet zo lang geleden werden versleten banden gebruikt als brandstof voor cementwerken. Volkswagen heeft echter een partner gevonden die de banden niet alleen recycleert, maar ook tot 100% van het gerecycleerde materiaal hergebruikt.

Hebt u ooit al eens goed gekeken naar de rubbertegels op speelpleinen? Hebt u zich ooit al afgevraagd hoe het komt dat een tram in de stad niet meer lawaai maakt? Hebt u ooit al eens met een auto op een weg van asfaltrubber gereden? De kans is groot dat u regelmatig in aanraking komt met producten gemaakt van afval dat dankzij Volkswagen een tweede leven heeft gekregen.

Toezichthoudende overheid | FOD ECONOMIE

Cookies | We gebruiken cookies om onze website beter te laten werken en uw online ervaring te verbeteren. Door te gaan met het gebruik van deze website stemt u in met het gebruik van cookies.